PRIVACY POLICY V-BOX

Versie 1 | Deze pagina is laatst ge-updated op 22/05/2018

Dit privacybeleid is van toepassing op V-BOX VOF (hierna genoemd als "ons" of "wij"), met ondernemingsnummer 0671.629.582, gevestigd in Gent, Dok Noord 7 bus 13.

Als V-BOX zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

V-BOX
Dok Noord 7 bus 13
9000 Gent
streetfood@v-box.be
+32 472 72 56 59

Doeleinden gegevensgebruik

Uw persoonsgegevens worden door V-BOX verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van V-BOX als klant en/of leverancier (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming betrokkene)

 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, bedrijfsnaam, BTW-nummer, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Uw anonieme surfgegevens die verzameld zijn door Google Analytics:
 • Om onze websites te optimaliseren qua gebruik en content.

 • Voor de bovenstaande doelstellingen slaat Google Analytics o.a. volgende gegevens op:
 • Computergerelateerde gegevens : type computer (pc/mac), type browser, type toestel (mobiel of desktop), ...
 • Surfgerelateerde gegevens: duur van bezoek, surftijd op onze website, bezochte pagina's, ...
 • Locatiegerelateerde gegevens : Land, taal, ...


 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  V-BOX bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Uw rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven wel- ke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  Wijziging privacy statement

  V-BOX kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.